Company Layout
Company Layout
Liuzhou Base
Zhejiang Base
Wuhan Base
Sichuan Base
Qingdao Base
Liuzhou Base

Guangxi Xin Wote Industry Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站

Guangxi Jiacheng Industry Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站

Guangxi FangXin Automobile Technology Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站
Zhejiang Base

Zhejiang XinWoTe Automobile Industry Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站
Wuhan Base

WuHan Jiachen Automobile Industry Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站
Sichuan Base

Sichuan FangXin Science Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站
Qingdao Base

Qingdao Jiachen Automobile Industry Co.,Ltd.

2024年新澳门官方网站
X